Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Datum a čas

Dnes je úterý, 25. 1. 2022, 1:01:33

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 5
TÝDEN: 125
CELKEM: 143428

Výroční zpráva 2016

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace k organizaci a průběhu zápisu

1. Organizace zápisu

1.1 Termín zápisu
Zápis do 1. tříd se koná.................     v souladu      s § 36 odst.4,zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1.2 Místo zápisu:
Zápis se koná v budově základní školy v I. třídě

1.3 Potřebné dokumenty:
Sebou k zápisu si vezměte: rodný list dítěte; občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), rozhodnutí o odkladu školní docházky,  pokud bylo v minulém roce vydáno. Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

1.4 Plnění povinnosti školní docházky
K zápisu do prvního ročníku pro školní rok   se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2021, tzn. děti narozené od 1.9.2014...do 31.8.2015            a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020  povolen odklad školní docházky o jeden rok.

1.5 Předčasný nástup k plnění školní docházky
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června 2020, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2014k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2015 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

1.6 Odklad školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní
docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek
povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:
1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte            k povinné školní docházce a
2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a
3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 

2. Počet žáků, které je možné přijmout
Ve školním roce 2021/22 lze přijmout 20 dětí.
V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků v jednotlivých třídách snížen v souladu s právními předpisy.
 

3. Kritéria pro přijímání žáků
Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu, v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce).
 

4. Popis formální části zápisu
V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Žádost o přijetí podá zákonný zástupce dítěte písemně.
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2,
kterými jsou:
- jméno a příjmení žadatele (dítěte),
- datum narození,
- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince míst pobytu žáka),
- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu),
- jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,
- místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Doplňující informace:
- telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,
- údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte,
- údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

5. Popis průběhu zápisu a popřípadě další údaje

Vlastní zápis za přítomnosti dítěte i jeho zákonného zástupce probíhá formu
rozhovoru s paní učitelkou a nepřesahuje 15 - 20 minut. V jeho průběhu je sledována
věková vyzrálost a schopnost dítěte soustředit se při různých aktivitách (správnost vyjadřování, komunikace s lidmi, znalost barev a geometrických tvarů, číselná řada, větší – menší, apod. V závěru si děti  se staršími kamarády budou hrát s interaktivní tabulí.
Materiál mšmt - Desatero pro rodiče předškolního věku - nabízí zákonným zástupcům v přehledné podobě základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Účelem zápisu není zjistit všechny uvedené dovednosti dítěte.
 

6. Náhradní termín zápisu

 Nejlépe po telefonické domluvě s ředitelkou školy, tel.606851066.

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno pod registračním číslem na vývěsce při vstupu do školní budovy a na webových stránkách školy během několika dnů po zápisu (nejdéle však v zákonné lhůtě do 30 dnů od zápisu).