Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Datum a čas

Dnes je pátek, 1. 7. 2022, 7:42:21

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 19
TÝDEN: 339
CELKEM: 157121

Výroční zpráva 2016

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ  ŠKOLY

Právní vymezení:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání.

 

OBSAH:

            Úvod

1.   Práva a povinnosti žáků

      1.1 Práva žáků

      1.2 Povinnosti žáků

2.   Práva a povinnosti zákonných zástupců

      2.1 Práva zákonných zástupců

      2.2 Povinnosti zákonných zástupců

      2.3 Pravidla vzájemných vztahů žáků, pracovníků školy a rodičů (zákonných 

            zástupců)

3.    Provoz a vnitřní režim školy

      3.1 Režim činností ve škole

      3.2 Režim při akcích mimo školu

4.  Zaměstnanci školy

5.  Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

6.  Podmínky zacházení s majetkem školy

7.  Postup při zjištění konzumace OPL

     7.1 Postup při nálezu látky ve škole, kterou zaměstnanec považuje za OPL

     7.2 Postup při kouření v prostorách školy

8.  Výuka žáka mimo kolektiv třídy při extrémně nevhodném chování

9.  Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

     9.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

     9.2 Stupně hodnocení prospěchu a chování

     9.3 Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení

     9.4 Zásady pro používání slovního hodnocení

     9-5 Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

     9.6 Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

     9.7 Způsob získávání podkladů pro hodnocení

     9.8 Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách

     9.9 Další ustanovení

 

ÚVOD

 

Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění (školský zákon § 44).

 

       1. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ

 

    1.1 Práva žáků

 

 1) Žák má právo na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, na účast na výuce v rozsahu stanoveném ve školním vzdělávacím programu. Při výuce má právo využívat zařízení školy, pomůcky a učebnice způsobem, který je v souladu s účelem, ke kterému jsou určeny.

 

2) Žák může při dodržení zásad slušné komunikace vznášet dotazy k učitelům a má právo na své dotazy obdržet kvalitní a slušnou odpověď, aniž by byl kárán za nevědomost nebo vyrušování. Šíření hanlivých výroků na internetu

3) Žák má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje. Šíření hanlivých výroků o spolužácích nebo pracovnících školy (včetně externích) prostřednictvím internetové (intranetové) sítě či jinou formou nebude považováno za výkon tohoto práva.

 

4) Žák má právo využívat v maximální možné míře vzdělávací nabídku školy, která je dána školním vzdělávacím programem, rozvrhem hodin a školními akcemi. Právo účasti žáka na akcích školy (zejména mimo budovu školy), však může být omezeno v případě, že by touto účastí mohlo být ohroženo zdraví nebo bezpečnost jeho samotného nebo jiných osob (např. spolužáků, vyučujících aj.), např. v důsledku obtížně zvladatelného chování žáka.

 

5) Nově přijatý žák má právo na pomoc při adaptaci v nových podmínkách.

 

6) Žák má právo účastnit se soutěží a prezentace svých prací, výrobků a nápadů, má právo přicházet s nápady, podněty a návrhy, které se týkají činnosti školy nebo třídy, a to buď přímo za učitelem nebo za ředitelem školy, případně může využít schránku důvěry (v šatně školy).

 

7) Žák má právo přihlásit se k odběru obědů ve školní jídelně. Placení, odhlašování a další náležitosti související s obědy se řídí vnitřním řádem školní jídelny.

 

 8) Žák má právo být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. Má právo na přístup k informacím, které podporují jeho osobnostní rozvoj a na ochranu před informacemi, které se s pozitivním rozvojem jeho osobnosti neslučují.

 

9) Žák má právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat.

 

10) Žák má právo při dodržení zásad slušné komunikace vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jeho vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje.

 

11) Žák má právo na bezpečí, na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, krutého, ponižujícího nebo nedbalého zacházení, má právo na svobodu myšlení, projevu, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy vztahujícími se k jeho pobytu a činnosti ve škole. Žák má právo na ochranu svých práv, své osobnosti, důstojnosti, cti a pověsti. Žák má právo na ochranu před užíváním narkotických a psychotropních látek a před sexuálním zneužíváním a obtěžováním.

 

12) Žák má právo na podmínky zajišťující ochranu jeho zdraví a na zdravý tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj.

 

13) Žáci mají právo využívat školní knihovnu ve stanovený čas nebo po dohodě s vedoucí školní knihovny. Zde mají právo využívat k plnění školních aktivit ICT a kopírku dle pokynů vedoucí školní knihovny.

    

14) Žáci mají právo využívat ICT a další materiální zázemí školy po dohodě s vyučujícím, vždy však jen pod dozorem pověřeného pracovníka školy. Při využití materiálního zázemí školy mimo vyučování musí splňovat mediální nebo internetový obsah (filmy, PC hry atd.) ryze výchovný aspekt a pozitivní vliv na žáka. Při využití materiálního zázemí během vyučování musí být mediální nebo internetový obsah vzdělávacího charakteru. Tedy obsah, který se vztahuje k probírané látce nebo s ní alespoň souvisí.

 

15) Žák má právo na ochranu před jakýmkoliv svévolným zasahováním do jeho života, rodiny, domova, korespondence. Má právo na ochranu proti jakýmkoliv útokům na jeho čest a pověst.

 

16) Žák má právo na odpočinek a relaxaci v rámci výuky, na svobodnou účast v kulturním životě a umělecké činnosti školy. Žák má právo využívat volnočasové aktivity v rámci školy, tj. např. zájmové útvary (kroužky), pokud zaplatí stanovený účastnický poplatek a dodržuje pokyny a pravidla stanovená vedoucím zájmového útvaru.

 

17) Žák má právo na poradenskou pomoc školy. Má právo obrátit se na vedení školy, třídního učitele, výchovného poradce nebo na jiné pedagogické (příp. i nepedagogické) pracovníky školy s žádostí, stížností či iniciativou, týkající se jeho práv a povinností (jakož i chodu školy vůbec), a má právo obrátit se kdykoliv na tyto osoby s žádostí o pomoc či radu, dostane-li se do jakýchkoliv problémů či nesnází.

 

18) Žák má právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jeho vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a zprostředkování pomoci ve školském poradenském zařízení. Má právo, aby při jeho hodnocení bylo přihlédnuto k povaze jeho postižení či znevýhodnění

 

19) Žák náležející k některé z národnostních, etnických nebo náboženských menšin má právo užívat vlastní kulturu, praktikovat vlastní náboženství.

 

20) Žák má právo sdělit veškeré své připomínky ke škole také případně anonymně prostřednictvím tzv. schránky důvěry, která je umístěna v šatně školy. Obsah schránky pravidelně kontroluje metodik prevence. O doručených zprávách informuje ředitele školy, který rozhodne o dalším postupu.

 

21) Všichni žáci jsou si rovni ve svých právech bez ohledu na věk, národnost, etnikum, státní příslušnost, zdravotní stav, náboženské vyznání, etnický původ, sociální původ, pohlaví či sexuální orientaci.

 

 

    1.2 Povinnosti žáků

 

22) Žáci jsou povinni svým chováním respektovat práva, osobnost, důstojnost, čest a pověst svých spolužáků, vyučujících i ostatních osob, které se vyskytují ve škole či na akcích pořádaných školou, a to jak práva uvedená v tomto školním řádu, tak i ostatní platná práva či práva plynoucí z obecně platných zásad slušného chování. Jsou povinni zdržet se jakéhokoliv projevu diskriminace či intolerance z důvodů příslušnosti k národnostní menšině či z důvodu zdravotního stavu, náboženského vyznání, etnického původu, sociálního původu, pohlaví, věku, sexuální orientace apod.

 

23) Žák je povinen oznámit jakékoliv porušování svých práv či práv svých spolužáků stanovených v tomto školním řádu třídnímu učiteli, výchovnému poradci, řediteli školy nebo jinému pedagogickému pracovníkovi, a to bezodkladně. Záměrné opomenutí této povinnosti může být posuzováno jako uvědomělé napomáhání těmto přestupkům, příp. trestným činům. Dodržujeme ŠŘ a jiná nařízení.

24) Žáci jsou povinni ve škole i na mimoškolních akcích dodržovat školní řád, pokyny pracovníků školy i další stanovené předpisy a pokyny. Zvláště jsou povinni dodržovat předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými byli seznámeni. V určených prostorách a při určených činnostech jsou povinni používat stanovené vlastní osobní ochranné pomůcky a prostředky a vhodnou obuv a oděv.

 

25) Žáci jsou povinni dodržovat obecná pravidla slušného chování ve škole i na mimoškolních akcích, nepoužívat nikdy vulgárních výrazů, nepoškozovat svým chováním jméno školy, chovat se kulturně a ohleduplně ke všem učitelům, spolužákům a jiným osobám. Žák je povinen (jako první) pozdravit všechny dospělé osoby, které potká, slovy: „Dobrý den“. Ve styku s pracovníky školy žáci užívají oslovení: „pane řediteli, paní učitelko, paní uklízečko“ apod. Za závažné porušení školního řádu žákem se považuje (nejen) v souvislosti se slušným chováním např.:

 a) hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy, spolužákům či jiné osobě

 b) opakované nerespektování pokynů vyučujících

 c) pokud se žák dopustí jakékoliv krádeže ve škole i na mimoškolních akcích

 d) pokud žák pokřikuje z oken školy, zejména na osoby procházející kolem

 e) pokud se žák dopustí ve škole či na mimoškolních akcích podvodu, zejména v žákovské knížce či v psaných omluvenkách a jiných dokumentech

 f) pokud se žák dopustí vandalismu

 g) užívání, donášení, držení, distribuce a propagace návykových látek, včetně alkoholických nápojů a kouření

 h) přinášení, držení, distribuce a propagace věcí, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrozit mravní výchovu

 i) šíření hanlivých a urážlivých výroků o spolužácích a zaměstnancích školy např. prostřednictvím internetu

  j) pořízení a následné zveřejnění jakékoliv audio, video či kombinované nahrávky z prostor školy či školní akce

 (i když osoba, která je na nahrávce zachycena, s nahráváním údajně souhlasila)

Z důvodu závažného porušení školního řádu bude žákovi udělena ředitelská důtka nebo snížena známka z chování na vysvědčení až o dva stupně (viz klasifikační řád).

 26) Žák při komunikaci ve škole i na mimoškolních akcích komunikuje s vyučujícími i s ostatními vždy pravdomluvně a nezatajuje důležité informace. Lhaní je zakázáno.

27) Žáci jsou povinni řádně docházet do školy, řádně se vzdělávat a být na výuku řádně připraveni. Tj. aktivně se účastnit výuky. Žák školy je spoluodpovědný za výsledky svého vzdělávání. Výuka probíhá na základě dialogu, vzájemného respektu a pochopení mezi učitelem a žákem. Žáci jsou povinni respektovat rozvrh hodin a přizpůsobit se jeho aktuálním změnám.

28) Na vyučovací hodiny jsou žáci povinni přicházet včas, aby si stačili připravit potřebné pomůcky ještě před začátkem výuky. V průběhu vyučovací hodiny se chovat tak, aby její průběh nenarušovali jakýmkoliv nevhodným způsobem (např. nedovolené opuštění svého místa, vydávání nepřiměřených zvuků, aj.).

29) Žáci jsou povinni nosit do školy učebnice a žákovské potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů vyučujících. Tyto pomůcky si žák připraví na lavici během přestávky před příslušnou vyučovací hodinou (pokud pedagog nestanoví jinak). Vždy musí mít takto připravenu žákovskou knížku, kterou pravidelně 1x týdně předkládá rodičům k nahlédnutí a podpisu.

30) Při výuce tělesné či sportovní výchovy je žák povinen používat svůj vlastní cvičební úbor, který si nosí z domova, v rozsahu dle instrukcí vyučujícího, přičemž dodržuje následující pravidla:

a) Pokud žák cvičební úbor na vyučování uvedených předmětů nemá (např. jej zapomene doma), rozhodne o formě výuky vyučující.

 b) Rozhodne-li vyučující, že žák nebude cvičit, dostane náhradní práci v souladu s osnovami ŠVP, kterou může vyučující následně ohodnotit. Žák je povinen zůstat v tomto případě v tělocvičně, nenarušovat nijak výuku a chovat se dle případných pokynů vyučujícího. Tělocvičnu může žák opustit jen s výslovným souhlasem vyučujícího.

 c) Pokud žák v takovém případě výuku opakovaně narušuje, může vyučující požádat vedení školy o zajištění další výuky tohoto žáka v této hodině mimo tělocvičnu a informovat o tom rodiče žáka.

 d) Pokud žák nemá cvičební úbor opakovaně (tzn. podruhé) v období téhož čtvrtletí, udělí mu vyučující napomenutí, o němž jsou písemně informováni rodiče žáka, a to buď prostřednictvím žákovské knížky nebo (např. pokud ji žák nepředloží či následující hodinu nepředloží podpis rodičů) doporučeným dopisem a případně informuje rodiče žáka telefonicky.

 e) Pokud žák nemá cvičební úbor ve vyučovacích hodinách, které následují po udělení napomenutí (za absenci cvičebního úboru), tj. potřetí v témže čtvrtletí, navrhne vyučující udělení dalšího, „silnějšího“, výchovného opatření (napomenutí třídního učitele, třídní důtku či ředitelskou důtku) a případně informuje rodiče žáka telefonicky.

31) Žáci mají zakázáno vstupovat do tělocvičny i do šatny bez doprovodu vyučujícího. Jakékoliv záměrné poškozování majetku školy zejména v oblasti tělocvičny a šatny je zakázáno a bude považováno za závažné porušení školního řádu. Rodiče žáka jsou v tomto případě povinni škole nahradit vzniklou škodu

32) Všichni žáci jsou povinni chránit své zdraví a zdraví svých spolužáků. Jsou povinni chovat se a jednat tak, aby neohrozili své zdraví, zdraví svých spolužáků nebo jiných osob.

33) Z bezpečnostních důvodů je žákům zakázáno houpání na židlích.

34) Žáci jsou povinni všemi dostupnými prostředky vždy úrazům svým i ostatních předcházet. V případě úrazu jsou povinni přivolat pomoc nejbližší dostupné dospělé osoby a podle svých schopností a možností poskytnout první pomoc. Každý úraz, vznik škody, ztrátu či nález, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, vždy žák bezprostředně oznámí svému učiteli, třídnímu učiteli, případně jinému zaměstnanci školy.

35) Žákům je zakázáno užívání, donášení, držení, distribuce a propagace návykových látek včetně alkoholických nápojů a kouření. Je přísně zakázáno do školy přinést např. alkoholický nápoj, tabákový výrobek, návykovou či psychotropní látku. Porušení tohoto zákazu je závažným porušením školního řádu a škola v tomto případě splní ohlašovací povinnost vzhledem k příslušným orgánům např. orgánům sociálně právní ochrany, případně orgánům činným v trestním řízení.

36) Žákům je zakázáno přinášení, držení, distribuce a propagace věcí, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrozit mravní výchovu. Je přísně zakázáno do školy přinést např. pyrotechnický produkt včetně veškerých typů petard a výbušnin. Dále je přísně zakázáno do školy přinést jakoukoliv zbraň, tj. předmět zvyšující razanci útoku nebo sprej. Porušení tohoto zákazu je závažným porušením školního řádu a škola v tomto případě splní ohlašovací povinnost vzhledem k příslušným orgánům např. orgánům sociálně právní ochrany, případně orgánům činným v trestním řízení.

37) Všichni žáci jsou povinni aktivně se podílet na zamezení výskytu šikany, vandalismu, brutality, rasismu, kriminality, nepřátelství nebo násilí. Při každém zjištění těchto jevů nebo podezření na ně jsou povinni okamžitě informovat třídního učitele, výchovného poradce a vedení školy a případné oběti poskytnout podle svých možností a schopností okamžitě náležitou ochranu.

38) Žákům je přísně zakázáno připojovat jakékoliv spotřebiče včetně mobilních telefonů k elektrické síti v objektu školy nebo na školních akcích. Žákům je zakázáno zacházet s elektrickými spotřebiči a s elektrickými zařízeními ve škole.

39) Při přesunech ve škole se žáci po schodišti a chodbách pohybují opatrně a chovají se ohleduplně k ostatním osobám. Po chodbách, schodišti a třídách je zakázáno běhat, pohybovat se na kolečkových bruslích, koloběžkách a jiném pohyblivém vybavení a chovat se hlučně. Při přesunech mimo budovu školy žáci dbají pokynů vyučujícího.

40) Žákům je zakázáno vyklánět se z oken, vyhazovat z nich jakékoliv předměty a pokřikovat na kolemjdoucí osoby. Žákům je zakázáno samovolně manipulovat s okny a se zatemněním oken. Během přestávek mohou být okna tříd otevřena jen pod dohledem vyučujícího, nebo v poloze „ventilačka“. Za uzavření oken na konci vyučovací hodiny zodpovídá vyučující. Větrání ve třídě zabezpečuje vyučující zpravidla na začátku vyučovací hodiny; v době topné sezóny je potřeba respektovat zásady, které zamezují nadbytečnému úniku tepla.

41) Žáci jsou povinni dodržovat pravidla hygieny ve škole i na školních akcích mimo budovu školy. Jsou povinni být ve škole čistě a přiměřeně oblečeni. K přezouvání a převlékání je žák povinen používat určenou šatní skříňku.

42) Po vstupu do školní budovy- šatny se žák přezouvá do vhodné domácí obuvi – tj. do přezůvek, které umožňují bezpečný pohyb a které nezanechávají neomyvatelné stopy na podlahových krytinách. Po budově školy by se žák neměl pohybovat ve stejné obuvi jako mimo budovu školy. Pro tělesnou výchovu nebo jiné aktivity, které probíhají v tělocvičně školy, musí žák používat sportovní obuv – tj. jiné (další) přezůvky než ty, které používá pro pobyt uvnitř školní budovy. Pobyt žáka v tělocvičně v obuvi, kterou použil mimo budovu školy, bude považováno za závažné porušení školního řádu a škola si vyhrazuje právo vyžadovat od rodičů takového žáka náhradu škody, která případně tímto vznikne (poškození povrchu podlahy tělocvičny). Pokud se vzdělávání koná (např. tělesná výchova na hřišti) mimo budovu školy, musí se žák přezout do obuvi dle pokynů vyučujícího.

43) Žáci jsou povinni chránit svůj majetek, majetek svých spolužáků a majetek školy. Žák je povinen zacházet s vybavením a zařízením školy a se svěřenými předměty, učebnicemi a pomůckami šetrně a ohleduplně a vždy jen způsobem, který je v souladu s účelem, kterému jsou určeny. Žák udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku; nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů. Každé poškození majetku, kterého byl žák svědkem, je povinen bezodkladně oznámit některému z učitelů nebo v kanceláři sekretariátu ředitele školy.

44) Žákům je zakázáno manipulovat s regulačními ventily radiátorů topení a dotýkat se drátů od nich vedoucích. Žákům je také zakázáno dotýkat se lišt s kabely, které jsou umístěny na stěnách školy a jakkoliv s nimi manipulovat.

45) Žák je povinen napravit nebo uhradit škodu, kterou způsobil vědomě nebo z nedbalosti svým chováním a jednáním, jež bylo v rozporu s pravidly stanovenými v tomto školním řádu, jinými vnitřními pravidly školy nebo jinými obecně platnými předpisy.

46) Ve třídách u stolů s PC je zakázáno jíst a pít a donášet sem jakékoliv jídlo i pití. Cennosti do školy nenosíme

47) Žák nenosí do školy cenné předměty, které nezbytně nepotřebuje k výuce. Pokud žák do školy cenný předmět přinese, je povinen o tom informovat svého třídního či jiného učitele a předat mu tento předmět do úschovy po dobu jeho pobytu ve škole. Pokud tak žák neučiní, škola nenese zodpovědnost za případnou ztrátu či poškození tohoto předmětu. Osobní cenné předměty, které nemůže mít při výuce pod trvalým osobním dohledem (např. hodinky, řetízky apod.), odkládá vždy jen na místo, které mu určí učitel.

48) Žáci nesmí do školy nosit finanční hotovost vyšší než potřebují ke své denní potřebě, tj. cca nad 100,- Kč. Výjimkou jsou peníze, které žák odevzdává na školní akci učiteli; v takovém případě musí tuto finanční částku předat příslušnému pracovníkovi školy ihned po příchodu do školy. Za případnou ztrátu finanční hotovosti ve škole nenese škola zodpovědnost.

49) Jakoukoliv finanční hotovost (peníze) či cennější předměty žák nikdy nenechává v šatní skříňce ani jinde, kde by neměl tyto věci či jakékoliv peníze pod přímým dohledem. Pokud by došlo k tomu, že by neměl tyto věci či peníze pod přímým dohledem (např. při odchodu ze třídy při vyučování), je žák povinen na to upozornit vyučujícího.

50) Jakékoliv používání mobilních telefonů a audio přehrávačů (MP3, PDA apod.) v průběhu vyučovací hodiny a na akcích školy je (pokud nestanoví vyučující jinak) zakázáno, tato zařízení musí být při výuce vypnuta. Více viz kapitola „Pravidla pro používání mobilních telefonů, pořizování - zveřejňování nahrávek“.

51) Zdržovat se v prostoru jiných tříd bez závažnějšího důvodu (důvod posoudí učitel) není dovoleno.

52) Před ukončením vyučování ani v době přestávek žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době před a po vyučování žáci zůstávají ve škole jen s případným jednoznačným svolením vyučujících a vždy jen pod jejich dohledem.

53) Odchod žáků na oběd a přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Během polední pauzy žák, který chodí na obědy, vždy nejprve odejde v doprovodu učitele do školní jídelny, kde konzumuje oběd a dodržuje pravidla chování ve ŠJ.

54) Šíření hanlivých a urážlivých výroků o spolužácích a zaměstnancích školy prostřednictvím internetové (intranetové) sítě či jinak je zakázáno stejně jako pořízení a následné zveřejnění jakékoliv audio, video či kombinované nahrávky z prostor školy či školní akce a bude považováno za závažné porušení školního řádu, bez ohledu na to, které koncové technické zařízení bylo použito a kdy.

          2 PRÁVA A POVINNOSTI  ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCŮ

 

    2.1 Práva zákonných zástupců (dále rodičů)

 

55) Rodiče mají právo podílet se vhodným způsobem (po dohodě s třídním učitelem nebo s vedením školy) na výchovně vzdělávací činnosti školy a mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajícím se vzdělávání žáka – jejich dítěte ve škole.

 

56) Rodiče mají právo konzultovat otázky a problémy výchovy a vzdělávání dítěte se všemi pedagogy školy, zejména využívat služeb výchovného poradenství a služeb školního metodika prevence či psychologa (pokud je ve škole jeho funkce ustanovena).

 

57) Rodiče mají právo komunikovat se školou elektronickou cestou formou e-mailových zpráv.

 

58) Rodiče mají právo nahlížet na webové stránky školy www.zsmslisany.cz. K tomuto účelu jim může být vedením školy umožněn na základě jejich žádosti přístup na tyto internetové stránky prostřednictvím technického vybavení školy v době běžného provozu školy.

 

59) V rámci realizace vize školy: být otevřenou školou zejména směrem k rodičům, mají rodiče (případně i ostatní zájemci) právo navštívit v případě potřeby školu, vždy však jen po předchozí domluvě s třídním (nebo jiným) učitelem nebo ředitelkou školy, a to např. telefonicky (313 537 660) ráno 7:40 – 7:55, e-mailem (zs.lisany@zslisany.net) nebo prostřednictvím žákovské knížky.

 

60) Rodiče mají právo využít případné nabídky vyučujících k osobní návštěvě vyučovací hodiny, případně o tuto návštěvu pedagoga požádat. O účasti rodičů při výuce však vždy rozhoduje jen příslušný učitel. Pokud je rodičům návštěva přímo ve výuce učitelem umožněna, řídí se rodič pokyny

 

61) Rodiče mají právo vybrat si školu, ve které se žák bude vzdělávat. O přijetí žáka               k povinné školní docházce a o přijetí žáka při přestupu z jiné základní školy rozhoduje ředitel školy na základě žádosti rodičů.

 

62) Rodiče mají právo vyžádat si informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka ve škole. Informace lze vyžádat nejlépe formou e-mailové komunikace s vyučujícími nebo je možné je vyžádat v kanceláři školy, např. telefonicky, dále prostřednictvím žákovských knížek, osobně při třídních schůzkách, apod. Osobní konzultace s vyučujícími je nutné vždy dohodnout předem. Informace není možné podávat v době vyučovacích hodin či bezprostředně před nimi.

 

63) Rodiče mají právo na pravidelnou a soustavnou informovanost o výsledcích vzdělávání jejich dítěte ze strany všech vyučujících, kteří se podílejí na tomto vzdělávání. Vyučující zákonnému zástupci žáka sdělují všechnu závažnou klasifikaci a hodnocení. Informují ho o mimořádném zhoršení či zlepšení prospěchu žáka. Tyto informace jsou v souladu s klasifikací žáka na vysvědčení a jsou podávány především prostřednictvím žákovských knížek, sešitů, osobně při třídních schůzkách, e-mailovou komunikací, telefonicky, osobní komunikací, písemným sdělením prostřednictvím klasické pošty, apod.

 

64) Rodiče mají právo volit a být voleni do školské rady.

 

65) Rodiče mají právo své připomínky a podněty ke škole předávat také zástupcům školské rady.

 

66) Rodiče mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání svého dítěte.

 

2.2 Povinnosti zákonných zástupců

 

67) Rodiče jsou povinni zajistit, aby žák docházel řádně do školy.

 

68) Rodiče nesou odpovědnost za své dítě i při pobytu dítěte ve škole, mají povinnost se školou spolupracovat a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou (§ 865 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

 

69) Zákonní zástupci žáků jsou povinni aktivně se podílet na zamezení výskytu šikany, vandalismu, brutality, rasismu, kriminality, nepřátelství nebo násilí. Při každém zjištění těchto jevů nebo podezření na ně, jsou povinni okamžitě informovat třídního učitele, výchovného poradce a vedení školy. Rodiče by měli mít přehled o obsahu školní tašky svého dítěte a o jeho zájmech, zálibách a trávení volného času. Pozvání do školy ředitelem

 

70) Rodiče jsou povinni na vyzvání ředitelky školy nebo jím pověřeným pedagogickým pracovníkem se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.

 

71) Rodiče jsou povinni informovat školu písemně o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které mohou mít vliv na průběh vzdělávání žáka. Onemocní-li žák infekční chorobou, nebo se taková choroba vyskytne u osob, s nimiž žák bydlí, oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost škole.

V takovém případě může žák navštěvovat školu pouze se souhlasem lékaře. Dále jsou rodiče povinni informovat školu o ostatních změnách týkajících se žáka, např. změna jména a příjmení zákonného zástupce, místa trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, změna adresy pro doručování písemností, změna telefonického spojení apod.

 

72) Žákovu nepřítomnost ve vyučování omlouvá vždy zákonný zástupce žáka.

 Zákonní zástupci jsou povinni sdělit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování u nepředvídaných důvodů nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka ve škole některou z forem: - osobním sdělením ve škole – telefonicky, prostřednictvím elektronické komunikace. Důvod a dobu žákovy nepřítomnosti doloží zákonní zástupci po návratu žáka do školy vždy také zápisem do omluvného listu žákovské knížky nejpozději do 3 kalendářních dnů. Při nesplnění tohoto pravidla bude absence žáka považována za neomluvenou.

 Zákonný zástupce vždy uvede v písemné omluvence (v ŽK) konkrétní důvod nepřítomnosti – blíže nespecifikované rodinné důvody nebude škola akceptovat. Při nesplnění tohoto pravidla bude absence žáka považována za neomluvenou.

 V případě, kdy důvody uvedené v omluvence jsou v rozporu se skutečností a škola se o tom dozví, bude absence žáka považována za neomluvenou.

Pokud je důvodem absence infekční choroba nebo výskyt přenosných cizopasníků (u žáka nebo u osob, s nimiž žák žije ve společné domácnosti), žák smí v docházce do školy pokračovat jen se souhlasem lékaře. Tuto skutečnost zákonní zástupci žáka oznámí neprodleně přímo řediteli školy nebo jeho zástupci.

Lékaře žáci navštěvují v době vyučování jen v nutných případech.

 

 73) V případě omluvení žáka z části výuky v průběhu vyučování (žák již do školy přišel a zákonný zástupce ho omlouvá od určité doby) musí žáka 1. a 2. ročníku školy zákonný zástupce od vyučujícího nebo třídního učitele převzít osobně. Žáka 3. a vyššího ročníku školy lze uvolnit z vyučování jen na základě výslovné písemné žádosti zákonného zástupce, která kromě doby, důvodu uvolnění a vlastnoručního podpisu zákonného zástupce obsahuje i doložku „přebírám za svého syna (dceru) v uvedeném čase právní zodpovědnost“. V takovém případě žák opouští budovu školy vždy až po výslovném souhlasu třídního učitele nebo vyučujícího předmětu, z jehož výuky je žák uvolněn. Pokud žák opustí školu bez výše uvedených náležitostí, poruší závažným způsobem školní řád a jeho nepřítomnost ve vyučování bude považována za neomluvenou.

 

74) Pokud škola informuje rodiče o zranění žáka nebo o zhoršení jeho zdravotního stavu a vyzve jej k osobnímu převzetí žáka z toho důvodu, že mu škola nemůže poskytnout vzhledem ke zhoršení jeho zdravotnímu stavu podmínky odpovídající jeho potřebám, zajistí rodič dle svých možností co nejrychlejší převzetí žáka do své péče. Veškeré náklady související s tímto převzetím žáka hradí rodič žáka, škola se na těchto nákladech nijak nepodílí.

 

 75) Pokud je žák ve škole nebo při akci pořádané školou pod vlivem alkoholu či jiné návykové nebo psychotropní látky nebo pokud má pracovník školy důvodné podezření na požití této látky žákem, je rodič povinen na vyzvání školy žáka bezodkladně převzít osobně do své péče nebo toto převzetí zajistit průkazně pověřenou osobou. Veškeré náklady související s bezodkladným převzetím žáka hradí rodič žáka, škola se na těchto nákladech nijak nepodílí. V případě potvrzení požití návykové látky je absence žáka ve škole z tohoto důvodu považována za neomluvenou.

 

76) Při zaviněném poškození školního majetku se zákonní zástupci postarají (nejlépe za přímé účasti žáka) o urychlenou nápravu a uvedou na vlastní náklady poškozenou věc do původního stavu.

 

77) Rodiče by měli zajistit dodržování základních pravidel zdravé životosprávy jejich dítěte (viz např. www.margit.cz): • před odchodem do školy by měl žák vhodně posnídat (lehká strava, která žáka dostatečně posílí, ale neuspává, bez sladkých pamlsků, tučných jídel apod.) • rodič může zajistit dítěti ve škole vhodné pití (nejlépe voda anebo neslazené čaje) • pokud rodiče dítě vedou doma k některé formě zdravého či specifického stravování (např. vegetariánství), je vítané sdělení těchto zásad třídnímu učiteli, který v tom může žáka vhodně podporovat • apod. NEVHODNÁ STRAVA (např. BEZ SNÍDANĚ) je pro efektivní práci žáka ve škole brzdou, způsobuje často jeho pasivitu i agresivní chování, zhoršuje výsledky vzdělávání žáka, poškozuje jeho zdraví!!!

 

78) Rodiče by měli svým dětem, žákům školy, poskytovat takové podmínky, které jsou v souladu se základními hygienickými pravidly, např.: • žák přichází do školy vhodně hygienicky vybaven (papírové kapesníčky, přezůvky, cvičební úbor apod.), ovládá a dodržuje elementární hygienické návyky • rodiče žáka motivují k přezouvání ve škole, a to v zájmu ochrany jeho zdraví (škola zajišťuje žákům pro přezouvání veškeré podmínky).

 

79) Zákonným zástupcům i ostatním osobám je vstup do školy zakázán, pokud jsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

 

2.3 Pravidla vzájemných vztahů žáků, pracovníků školy a rodičů (zákonných zástupců)

 

80) Žáci, pracovníci školy a zákonní zástupci se navzájem respektují, při vzájemném styku dodržují zásady kulturního chování, zdvořile se oslovují a při setkání se slušně zdraví v souladu s pravidly společenského chování.

 

81) Zákonní zástupci a pedagogičtí pracovníci se vzájemně podporují a podle svých schopností a možností spolupracují na výchově a vzdělávání žáků v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními pravidly školy.

 

82) Případné spory, konflikty a stížnosti řeší pedagogičtí pracovníci a zákonní zástupci věcně, bez emocí a nikdy přímo před žáky. V případě potřeby vyhledají pomoc při řešení sporu u vedení školy. Při řešení závažnějších sporů, konfliktů či stížností zajistí pedagogický pracovník zápis z tohoto jednání.

 

83) Zákonní zástupci využívají k získávání informací o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka ve škole a ke komunikaci s učitelem především žákovskou knížku, třídní schůzky a elektronickou komunikaci prostřednictvím e-mailové pošty. V žákovské knížce nebo osobní domluvou třídní učitel případně uvede i jiné možnosti komunikace s učitelem (např. konzultační hodiny, telefonický kontakt apod.). Pokud potřebuje zákonný zástupce některé záležitosti osobně projednat s některým učitelem mimo termíny třídních schůzek, předem se s ním nebo s třídním učitelem telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové pošty dohodne na způsobu a termínu setkání. Je nepřípustné jakýmkoliv způsobem (telefonát, osobní návštěva) narušovat průběh vyučovacích hodin či žádat informace během přestávek bez předchozí domluvy s vyučujícím.

 

84) Pracovníci školy, žáci a jejich zákonní zástupci řeší veškeré záležitosti vždy nejprve na nejnižší úrovni, která může záležitost vyřešit. Záležitosti, které mohou vyřešit s vyučujícím, řeší nejprve s ním, až následně (v případě potřeby) s třídním učitelem, případně s preventistou rizikového chování žáků. Pokud se záležitost takto nepodaří vyřešit, mohou se následně obrátit přímo na ředitelku školy.

 

 

 

3.  PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

 

3.1 Režim činností ve škole

 

85) Vyučování začíná v 8.00 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučování končí nejpozději v 14.25 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut.

 

Časové rozvržení:

1. vyučovací hodina  8.00 –  8.45 h

2. vyučovací hodina  8.55 –  9.40 h

3. vyučovací hodina 10.00 – 10.45 h

4. vyučovací hodina 10.55 – 11.40 h

5. vyučovací hodina 11.50 – 12.35 h nebo polední přestávka 11.40 - 12.45 h

6. vyučovací hodina 12.45 – 13.30 h

7. vyučovací hodina 13.40 – 14.25 h

 

86) Školní budova se pro žáky otevírá v 6.30. Od této doby do 7.50 nad žáky vykonává dohled  školnice. V 7.50 odvede paní školnice děti do tříd a předá je vyučujícím pedagogům.

 V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dohled.

Žákům je umožněn pobyt ve školní budově o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pod dohledem paní vychovatelky nebo jiného zaměstnance školy. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, jejich přehled je vyvěšen na všech místech, kde dohled probíhá.

 

87) Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 65 minut.

 

88) Po příchodu do budovy si v šatnách žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená a ihned ve vhodných přezůvkách odcházejí do školní družiny popř. učeben. V šatnách se nezdržují a nevysedávají tam. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího.

 

89) Žáci, kteří přijdou do školy během vyučování (např. od lékaře), použijí pro vstup zvonku. Po zazvonění jim bude otevřeno.

 

90) Do tělocvičny vstupují žáci po přezutí do vhodné sportovní obuvi (podrážka nesmí zanechávat šmouhy na podlaze) a pod dohledem zaměstnance školy.

 

91) Žákům je během vyučovacích hodin zakázáno používat mobilní telefony. Za ztrátu mobilních telefonů škola neručí. Pokud žáci zjistí ztrátu osobních věcí, okamžitě ohlásí tuto skutečnost vyučujícímu a třídnímu učiteli. Ztráty z neuzamčených místností pojišťovna ani škola nehradí.

 

92) Při výuce v tělocvičně se žák řídí řádem tělocvičny. Do jiných učeben žák přechází způsobem dohodnutým s vyučujícím.

 

93) Po zazvonění na vyučovací hodinu jsou žáci  na svých místech a mají připravené pomůcky na vyučování. Po zazvonění na přestávku dbají žáci pokynů vyučujícího.

 

94)Po skončení vyučování si žák uklidí své místo a jeho okolí, podle pokynu vyučujícího opouští učebnu.

 

95) Třídní učitelé určují žákovské služby  na určité období a pro určité činnosti, zavedené podle zvyklosti třídy.

 

96) Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím základním fyziologickým potřebám žáků.

 

97) Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.

 

98) Škola při poskytování služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

.

99) Škola vede evidenci úrazů žáků, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

 

100) Desetiminutové přestávky tráví děti ve třídě, na chodbu mohou se souhlasem vyučujícího. Velké přestávky jsou za příznivého počasí určeny k pobytu žáků na školní zahradě

 

101) Provoz školy probíhá ve všedních dnech od 6.30 hodin do 16.00 hodin. Provoz školní družiny je ukončen v 16 hodin. Po 16 hodině ve školní budově zůstávají pouze děti přihlášené do zájmových kroužků, nad nimi vykonává dohled vedoucí zájmového kroužku.

 

3.2 Režim při akcích mimo školu

 

102) Při akcích mimo školu platí veškerá ustanovení školního řádu stejně jako při vzdělávání ve škole, pokud není stanoveno jinak.

 

103) Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

 

104) Při akcích konaných mimo budovu školy nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitelka školy. Ředitelka pro plánování takovýchto akcí stanovuje tato pravidla

 – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP

 

105) Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, se zajišťuje bezpečnost a ochrana zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce škola oznámí nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků.

 

106) Při přecházení žáků na místa vyučování (hřiště či na jiné akce) mimo budovu školy, se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí  o bezpečnosti.

 

107) Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelkou školy.

 

108) Součástí výuky je také výuka plavání ve všech ročnících. Před zahájením rodiče stvrzují podpisem, že jejich dítě je zdravotně způsobilé účastnit se plavecké výuky.  Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, cvičení v přírodě, atd.

 

109) Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na vysvědčení.

 

110) Ve školní jídelně žák dodržuje pravidla kulturního stolování, řídí se řádem školní jídelny.

 

111) Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří předloží písemný souhlas zákonného zástupce žáka a mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění.

 

 

            4.  ZAMĚSTNANCI  ŠKOLY

 

112) Všichni pracovníci školy jsou povinni pozorně vyslechnout dotaz, přání či stížnost žáka, vhodným způsobem odpovědět a zachovávat důvěrnost informací.

 

113) Poskytují žákům pozitivní atmosféru, úctu a pocit významnosti jejich podnětů.

 

114) Připravují žáky k odpovědnému životu, vedou je k porozumění, snášenlivosti, toleranci a respektu k rovnoprávnosti.

 

115) Povzbuzují žáky k aktivní spoluúčasti na dění ve škole a umožňují ji i žákům jakkoli

 znevýhodněným.

 

116) Umožňují žákům volbu v rozhodnutích a hledání vhodného řešení vzniklých situací a problémů.

 

117) Učitelé věnují individuální péči žákům z málo podnětného rodinného prostředí, žákům se zdravotními problémy, dbají, aby se zdraví žáka a zdravý vývoj nenarušil činností školy. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv z vyšetření  ze školského poradenského zařízení a na sdělení rodičů o žákovi. Třídní učitelé průběžně seznamují ostatní pedagogy o nových skutečnostech zjištěných u žáka – problémy s chováním, prospěchem, zdravotní a rodinné problémy.

 

118) Všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním. Pravidelně a soustavně informují zástupce žáka

o prospěchu žáka, sdělují jim všechny závažné známky. Informují je o každém mimořádném zhoršení prospěchu žáka.

 

119) Učitelé evidují a kontrolují absenci žáků. Vyžadují od rodičů omluvu nepřítomnosti.

Na žádost rodičů uvolňují žáka z vyučování.

Souhrnné hodnocení píší dle potřeby do žákovských knížek tak, aby byla zajištěna informovanost rodičů o prospěchu a chování žáků .  Kontrolují, zda rodiče sledují zápisy v žákovských knížkách, sešitech.

 

120) Pedagogičtí zaměstnanci přicházejí do školy nejméně 20 minut před zahájením vyučování a výchovné činnosti, dostatečně včas před výkonem dohledu nad žáky.

 

121) Po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken, vody a vypnutí elektrických spotřebičů. Pedagog odchází ze třídy poslední, uzamyká ji.

Při odchodu z budovy kontrolují uzavření a zajištění oken a dveří v budově.

Před odchodem z budovy se ve sborovně seznámí s přehledem zastupování a dohledů na další dny.

 

122) Mezi základní povinnosti patří: včasný nástup do hodin, vykonávání dohledu dle rozpisu, v kabinetech odpovědnost za pořádek ve sbírkách. Správci učeben pečují o vybavení, inventář a estetickou úpravu učebny, třídní učitelé kontrolují žákovské knížky, zápisy v třídních knihách, pořizují pravidelně zápisy do katalogových listů, sledují zájmy dítěte, kontrolují pořádek v šatnách.

 

123) V budově lze používat pouze evidované elektrické spotřebiče. K vaření vody na nápoje lze používat pouze varné konvice zakoupené školou, v době mimo provoz musí být konvice umístěna mimo podložku, ze které je napájena el. energií.

 

 

 

5. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ

 a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

124) Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.

 

125) Žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou.

 

126) Všichni žáci, zaměstnanci školy i ostatní osoby, které se ve škole nacházejí jsou povinni v maximální možné míře předcházet veškerým úrazům. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření lékařem a úraz ihned hlásí vedení školy. Každý úraz žáka bez výjimky (včetně drobných úrazů na hranici toho, zda o úraz jde), jehož je pracovník školy nebo žák svědkem, bezodkladně nahlásí ředitelce školy, která rozhodne o tom, zda jde o úraz k evidenci a zda bude proveden záznam o úraze nebo zápis do knihy úrazů. Záznam o úraze či zápis do knihy úrazů vyhotovuje tento pracovník vždy spolu s ředitelkou školy.

 

127) Žákům je zakázáno manipulovat s el. spotřebiči, vypínači a el. vedením bez dozoru učitele.

 

128.) Při výuce v tělocvičně, na pozemku školní zahrady, zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami.

 

129) Školní budova je po celý den uzamčena. pg. i neped. zaměstnanci, kteří na zvonění otevírají školní budovu, zjistí důvod návštěvy a u neznámých osob zajistí jejich doprovod  na místo (k řediteli, třídnímu  učiteli, školníkovi). Cizí lidé se budou pohybovat po budově školy pouze s doprovodem.

 

130) Ve všech prostorách školy a akcích pořádaných školou platí přísný zákaz

 -kouření

 - požívání alkoholu

- používání ponorných el. vařičů   

- ponechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně ve stolech, skříních ve třídě                                   

   v kabinetech, ponechávat je volně ve škole přes noc.

 

131) Zakázána je distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek, a to bez ohledu na věk žáka. Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek.

 

132) Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

133) Všichni zaměstnanci vytvoří podmínky pro předcházení výskytu případů užívání návykových látek v prostorách školy v době školního vyučování, včetně všech školních akcí a zajistí bezpečnost a ochranu zdraví žáků před škodlivými účinky návykových látek.

 

134) Návykové látky je zakázáno užívat ve škole i při všech činnostech souvisejících se školními aktivitami.

 

135) Žákům i zákonným zástupcům pedagogičtí zaměstnanci poskytnou nezbytné informace

 k zajištění ochrany před těmito jevy.

 

136) Pedagogičtí zaměstnanci poskytnou žákům v rámci prevence pravdivé informace o návykových látkách formou přiměřenou jejich věku.

 

137) Při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek nebo jejich distribucí  budou pedagogičtí zaměstnanci spolupracovat s dalšími zainteresovanými institucemi.

 

138) Pedagogičtí zaměstnanci mají ohlašovací povinnost zákonným zástupcům, pokud se dozví, že žák požil omamné a psychotropní látky(tj. dále OPL).Tuto skutečnost též škola ohlásí orgánům činným v trestním řízení, orgánům sociálně - právní ochrany obce s rozšířenou působností.

 

139) V případě ohlášení krádeže budou třídní učitelé tuto skutečnost řešit dle závažnosti každého jednotlivého případu.

 

140) Po poslední vyučovací hodině dopoledního vyučování vyučující odvádí děti do školní jídelny předává žáky vychovatelce ŠD. Po ukončení polední přestávky vychovatelka odvádí žáky na odpolední vyučování do třídy, kde je předává vyučujícímu.

Po skončení odpoledního vyučování sám vyučující dohlíží na žáky v šatně až do opuštění budovy.

 

141) Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech ředitelku a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody.

 

142) Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje : rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.

 

143) Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dohledu dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně přestávek a stravování.

 

144) Učitelé mají povinnost dítě nebo žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění (vysoká horečka, zvracení, průjem), oddělit od ostatních žáků a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů).

 

 

6. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY

 

Ustanovení této kapitoly, která mají charakter povinností nebo zákazů jsou uvedena v kapitole „Povinnosti žáků“, „Povinnosti zákonných zástupců“ a nejsou již zde opakovaně zmiňována.

 

145) Žáci šetrně zacházejí s učebnicemi a školními potřebami, udržují svá místa, třídu, vnitřní i přilehlé prostory budovy školy v čistotě a pořádku, aktivně chrání majetek, vnitřní zařízení a budovu školy před poškozením. Při zaviněném poškození školního majetku se postarají spolu s rodiči (zákonnými zástupci) o urychlenou nápravu a uvedou na vlastní náklady poškozenou věc do původního stavu.

 

146) Pokud jsou žákovi poskytnuty do bezplatného užívání po vymezenou dobu (převážně jednoho školního roku) učebnice, zůstávají tyto učebnice majetkem školy. Žák je povinen chránit učebnice před poškozením, ztrátou nebo zničením, je odpovědný za jejích nadměrné poškození, ztrátu nebo zničení, kterou je povinen následně uhradit (viz § 2193 a násl. občanského zákoníku).

 

147) Odcizené a poškozené věci jsou hrazené pojišťovnou nebo školou jen v případě, že byly uloženy na určeném místě pod pevným uzávěrem (uzamčeny v šatně, třídě, kabinetu apod.) a při odcizení došlo k evidentnímu překonání uzávěru. Zjistí-li žák ztrátu nebo poničení osobní věci (stejně jako nález), je povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit vyučujícímu učiteli (během přestávky učiteli vykonávajícímu dozor) nebo třídnímu učiteli. V případě zjištění pachatele uhradí pachatel (případně jeho zákonný zástupce) vzniklou škodu.

 

148) Žáci sami dbají na to, aby osobní věci měli pod stálou kontrolou nebo řádně uzamčeny na určených místech. Na nedostatky jsou povinni bezodkladně upozornit učitele. Větší částky peněz např. na úhradu školou pořádané akce neodkládají a ihned, nejlépe ještě před začátkem výuky, je odevzdají třídnímu učiteli nebo učiteli, který je výběrem částky pověřen, případně je uloží do trezoru v kanceláři ředitele školy.

 

149) Při úhradě škody školou nebo pojišťovnou je zákonný zástupce žáka, jemuž škoda vznikla, povinen doložit vhodným dokladem výši vzniklé škody (paragon, stvrzenka apod.).

 

150) U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

 

151) Žákům se tímto školním řádem doporučuje mobilní telefony do školy nenosit. Pokud žák přesto mobilní telefon do školy přinese, může ho používat pouze o přestávkách nebo volných hodinách, při vyučování a v době konání jakékoli školní akce musí být telefon vypnutý (nebo vypnutý zvuk) a uložený buď ve školní tašce žáka, kterou má žák neustále u sebe, nebo v kapse či jinde u sebe, ne však v ruce. Porušení tohoto pravidla je porušením školního řádu. Pokud školní tašku nemůže mít žák u sebe (např. výuka mimo učebnu) a vzhledem k povaze vyučování není vhodné, aby jej měl v kapse či jinde u sebe, ukládá mobil na učitelem vyhrazené místo.

 

152) Žáci mají zakázáno v celém prostoru školy a na jakékoli školou pořádané akci (včetně doby přestávek) používat mobilní telefon či jinou techniku k fotografování, filmování, pořizování audio, video či kombinované nahrávky nebo jakýchkoliv záznamů; výjimku může povolit pedagogický pracovník školy za účelem pořízení dokumentace školních aktivit. Pořízení a následné zveřejnění nebo jiné šíření nahrávky či záznamu dle předchozího bodu je považováno za závažné porušení školního řádu. Za porušení školního řádu bude toto jednání považováno i tehdy, jestliže s nahráváním a zveřejněním osoba, která je na nahrávce zachycena, údajně souhlasila. Jestliže je na zveřejněné nebo jinak šířené nahrávce zachyceno ponižování, ubližování nebo jiná forma útoku vůči spolužákům nebo zaměstnancům školy (včetně externích pracovníků), případně jejím zjevným cílem je někoho zesměšnit, je toto jednání považováno za závažné zaviněné porušení školního řádu.

 

153) Porušení výše uvedených ustanovení školního řádu, které se týkají mobilních telefonů či jiné techniky použitelné k pořizování záznamů, bude považováno za porušení školního řádu, při opakovaném porušení (již při druhém zjištění) za závažné porušení školního řádu. V takovém případě bude postupováno v souladu s klasifikačním řádem školy.

 

 154) Za škodu způsobenou krádeží mobilního telefonu škola neodpovídá, při zjištění konkrétního pachatele předá škola případ k řešení Policii ČR, výjimku ze zodpovědnosti školy tvoří pouze případy, kdy vyučující přikážou mobilní telefony odložit na určené místo (tělesná výchova, pracovní vyučování).

 

 155) Žákům je přísně zakázáno připojovat jakékoliv spotřebiče včetně mobilních telefonů či jejich nabíječek k elektrické síti v objektu školy nebo na školních akcích. Ve výjimečných případech může připojení mobilního telefonu či jiné techniky k elektrické síti žáka zajistit vyučující, ale to jen za předpokladu, že má od zákonného zástupce písemně potvrzeno, že zákonný zástupce odpovídá za technickou správnost přístroje.

 

 156) Ve výjimečných případech může vyučující s vědomím ředitele školy či jeho zástupce učinit prokazatelným způsobem výjimku ve věci výše uvedených ustanovení školního řádu, týkajících se používání mobilních telefonů a další techniky (MP3, PDA, fotoaparáty, kamery apod.) žákem ve škole a na školních akcích. Např. cílené využívání mobilu jako prostředku ICT při vzdělávání podle ŠVP.

 

Žákovská knížka

157) Žák nosí do školy pravidelně každý den v rámci stanovených pomůcek také svou žákovskou knížku (dále též ŽK). Žák je povinen chránit ŽK před odcizením, ztrátou či poškozením. ŽK má v obale, nepřekládá ji a udržuje ji v čistotě; ŽK je vizitkou každého žáka.

 

158) Žák má před každou vyučovací hodinou připravenu žákovskou knížku na lavici. Předkládá ji k podpisu svému zákonnému zástupci minimálně každý týden. Kontrolu podpisu ŽK provádí třídní učitel, který v případě chybějících podpisů informuje zákonného zástupce jinou formou, např. telefonicky, e-mailovou či klasickou počtou, osobně, apod.

 

159) V případě, že žák nemá při vzdělávání ŽK (např. ji zapomene doma), je žák povinen se před každou vyučovací hodinou vyučujícímu omluvit. Pokud dostane v této hodině žák klasifikační ohodnocení „známkou“, je žák povinen si zapsat tuto známku do sešitu, dát ji rodičům podepsat a zajistit její zapsání a podpis vyučujícího do ŽK příští hodinu. Za takto nezapsané známky v ŽK nenese škola zodpovědnost vzhledem k informovanosti zákonných zástupců žáka.

 

160) Skutečnost, že žák nemá ŽK, je vždy zapsána do třídního sešitu v třídní knize. Zápis zajistí vyučující, který absenci ŽK jako první tento den zjistil (ostatní vyučující již tento den absenci ŽK nezapisují). Pokud žák nemá při vzdělávání ŽK více než 3x během téhož čtvrtletí (dle záznamů v sešitě zapomínání), oznámí tuto skutečnost třídní učitel zákonnému zástupci žáka. V takovém případě by se měl zákonný zástupce žáka informovat u jednotlivých vyučujících na aktuální výsledky vzdělávání žáka.

 

161) Pokud žák nemá při vzdělávání ŽK více než 3x během téhož čtvrtletí, bude toto opakované porušování školního řádu hodnoceno třídním učitelem jako kázeňský přestupek (napomenutí třídního učitele).

 

162) Falzifikace (přepisování) záznamů v ŽK je přísně zakázáno a bude vždy považováno za závažné porušení školního řádu.

 

 

7. POSTUP PŘI ZJIŠTĚNÍ KONZUMACE OPL

 

163) V případě, že je žák přistižen při konzumaci OPL, zaměstnanec školy mu látku odebere a zabrání mu v další konzumaci.

 

164) Podle závažnosti zaměstnanec posoudí, zda žákovi nehrozí nějaké nebezpečí, zajistí nezbytnou pomoc, pokud je ohrožen na zdraví, volá lékařskou službu první pomoci.

 

165) Zaměstnanec zajistí vyjádření žáka a vyrozumí ředitelku školy. Sepíše o události stručný záznam s vyjádřením žáka - jméno žáka, datum a čas nálezu, odkud a od koho má žák OPL, popř. kdy a kde látku požil. Rozhovor probíhá za přítomnosti nejméně dvou zaměstnanců školy. Záznam žák podepíše. Pokud toto odmítá, zaměstnanec skutečnost poznamená do záznamu. Záznam předá školnímu metodikovi prevence.

 

166) Školní metodik prevence (popř. zaměstnanec) vyrozumí zákonného zástupce žáka a orgán sociálně právní ochrany. Pokud není žák schopen výuky, vyzve zákonného zástupce, aby si žáka odvedl ze školy.

 

167) Pokud je zákonný zástupce nedostupný, školní metodik prevence (zaměstnanec) vyrozumí orgán sociálně právní ochrany a vyčká jeho pokynů.

 

7.1 Postup při nálezu látky ve škole, kterou zaměstnanec považuje za OPL

 

168) Zaměstnanec o nálezu uvědomí ředitelku školy.

 

169) Za přítomnosti dalšího zaměstnance vloží látku do obálky, napíše datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschová ji do školního trezoru.

 

170) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění látky.

 

 

7.2 Postup při kouření v prostorách školy

 

171) Kouření v prostorách školy je porušením ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 379/2005 Sb. O opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.

 

172) Bude-li žák školy kouřit ve škole nebo v okolí školy, je povinen pracovník školy, který ho vidí, oznámit bezodkladně tuto skutečnost školnímu metodikovi prevence, případně ředitelce školy

 

173) První zjištění kouření: Třídní učitel zaznamená tuto skutečnost do školní matriky. Třídní učitel udělí bezodkladně žákovi na základě návrhu školního metodika prevence třídní důtku, o čemž je písemně informován průkazným způsobem zákonný zástupce žáka.

 

174) Druhé zjištění kouření: Při druhém zjištění u téhož žáka v témže školním roce třídní učitel zaznamená tuto skutečnost do školní matriky Ředitelka školy udělí bezodkladně žákovi na základě návrhu školního metodika prevence ředitelskou důtku, o čemž je písemně informován průkazným způsobem zákonný zástupce žáka.

 

 

8. VÝUKA  ŽÁKA  MIMO  KOLEKTIV TŘÍDY PŘI  EXTRÉMNĚ  NEVHODNÉM

    CHOVÁNÍ  (DOČASNÝ POBYT ŽÁKA MIMO KOLEKTIV JEHO TŘÍDY PŘI

    VYUČOVACÍ  HODINĚ)

 

Kritérium aplikace: žák je natolik neukázněný, že učiteli znemožňuje vyučovat a opakovaně nerespektuje pokyny učitele (např. ohrožuje bezpečnost svou či spolužáků, opakovaně vulgárně napadá spolužáky či učitele, znemožňuje práci ostatním i učiteli, apod.) Využíváme zcela výjimečně, pouze v extrémně nezvladatelných situacích. Nejde o trestání žáka, ale o přirozený důsledek, tj. co nejefektivnější řešení krizové situace. Postup učitele:

 

1. učitel kontaktuje ředitelku s žádostí o zajištění výuky žáka mimo kolektiv této třídy (pošle vzkaz, mobilem, …)

 

2. následně, nejpozději do konce pracovní doby téhož dne vyplní formulář „Zápis o výuce žáka mimo jeho kolektiv třídy“(viz níže), a to po konzultaci s vyučujícím, který výuku žáka mimo kolektiv jeho třídy zajistil a odevzdá jej v tomtéž termínu ředitelce školy

 

3. telefonicky (případně osobně), nejpozději téhož dne, informuje zákonného zástupce žáka o jeho chování, kterým závažně porušil školní řád a požádá ho o podporu při výchovném působení na žáka

 

4. informuje nejpozději téhož dne třídního učitele žáka o všem e-mailem (není-li TU do procesu řešení přímo zapojen)

 

5. zapíše do TK k příslušnému zápisu dané hodiny hvězdičku a na následující stránce dole do Poznámek tutéž hvězdičku s větou „Z důvodu vážného porušení školního řádu byl dne….., žák „jméno, příjmení“ vzděláván mimo kolektiv třídy pod vedením „jméno a příjmení pedagogického pracovníka školy“.

 

 

 

 

Ředitelka školy:

1. odvede nebo zajistí odvedení žáka z kolektivu třídy a současně zjistí, který vyučující má volno (či by mohl být využit k tomuto účelu), informuje tohoto vyučujícího, že mu přivede žáka k výuce mimo kolektiv jeho třídy.

– žák si s sebou vezme tašku se všemi svými věcmi (aby měl penál, ŽK, učebnice…) a pokud možno od vyučujícího zadanou práci, kterou má psát do sešitu nebo na papír (určí vyučující)

 

Postup vyučujícího, který zajišťuje výuku žáka mimo kolektiv jeho třídy:

1. Individuálně nebo v jiném kolektivu žáků zajistí plnohodnotné vzdělávání žáka.

2. Zajistí dohled při přesunu žáka zpět do jeho kolektivu po ukončení příslušné (jedné) vyučovací hodiny.

3. Výstup žákovy práce, včetně veškerých informací předá původnímu učiteli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis o výuce žáka mimo jeho kolektiv třídy

Datum:

 

Jméno a příjmení žáka:

 

Ročník žáka:

 

Jméno vyučujícího:

 

Předmět:

 

Důvod výuky žáka mimo kolektiv jeho třídy:

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno vyučujícího, který výuku mimo kolektiv zajistil:

 

Místo, kde byla výuka žáka mimo kolektiv jeho třídy zajištěna:

 

Poznámky (případně hodnocení práce žáka při výuce mimo kolektiv třídy)

 

 

9. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

 

 

           

     9.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

     9.2 Stupně hodnocení prospěchu a chování

     9.3 Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení

     9.4 Zásady pro používání slovního hodnocení

     9-5 Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

     9.6 Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

     9.7 Způsob získávání podkladů pro hodnocení

     9.8 Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách

 

Úvod

Učitelé základní školy přistupují k průběžnému hodnocení vzdělávacích činností žáka s vědomím motivační funkce hodnocení. Jako přirozenou součást hodnocení rozvíjejí sebehodnocení a vzájemné funkce hodnocení. V hodnocení výsledků vzdělávání berou na zřetel úroveň dosažených cílů základního vzdělávání, jak jsou uvedeny ve školském zákoně, rámcovém a školním vzdělávacím programu.

 

9.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích

pořádaných školou

 

Každé pololetí škola vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení

vydat žákovi výpis z vysvědčení. Se čtvrtletním hodnocením žáka na konci 1. a 3.

čtvrtletí seznámí zákonného zástupce žáka prokazatelným způsobem třídní učitel (třídní

schůzka, žákovská knížka, výpis ze čtvrtletní klasifikace apod.).

 

Podklady pro klasifikaci na vysvědčení, informování rodičů

Všichni vyučující pravidelně a soustavně informují zákonného zástupce žáka o

výsledcích vzdělávání žáka, sdělují mu všechnu závažnou klasifikaci a hodnocení.

Informují ho o každém mimořádném zhoršení prospěchu žáka. Tyto informace jsou

v souladu s klasifikací žáka na vysvědčení.

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno „klasifikačním

stupněm“ (dále jen klasifikace), slovním hodnocením nebo kombinací obou těchto způsobů. O způsobu hodnocení (klasifikace, slovní hodnocení, kombinace obou způsobů)

rozhoduje ředitel školy.

 

Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení

v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této

školy nebo zákonného zástupce žáka.

 

U žáka s přiznanými opatřeními rozhodne ředitel školy o použití slovního

hodnocení na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.

 

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech

povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů

výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z

nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku podle § 52 odstavce 6

věty třetí školského zákona. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní

školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník a to bez ohledu na prospěch

tohoto žáka, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku podle § 52 odstavce 6 věty

třetí školského zákona.

 

Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do

dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním

termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.

 

Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do

konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení žák

navštěvuje nejbližší vyšší ročník

 

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního

nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení

prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení,

požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v

daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel

školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději

do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem

žáka.

 

V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení

chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím

žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení

výsledků vzdělávání žáka stanovených podle § 30 odst. 2 školského zákona. V případě

zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení

změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek

hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti.

 

Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého

pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném

stupni základní školy již jednou ročník opakoval. Ředitel školy může povolit žákovi na

žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře

opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na

daném stupni již opakoval ročník.

 

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je jednoznačné,

srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné a všestranné. Hodnocení

je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. Při hodnocení učitel vždy

uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi, kterého hodnotí.

 

Průběžným hodnocením i hodnocením žáka na vysvědčení vyučující posuzuje, do jaké

míry žák dosáhl klíčových kompetencí a cílů základního vzdělávání stanovených

v rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (dále též RVP ZV), do jaké

míry naplnil očekávané výstupy jednotlivých vzdělávacích oblastí RVP ZV stanovené

pro 1., a  2. vzdělávací období, a do jaké míry naplnil konkretizované výstupy

učebních osnov vyučovacího předmětu v daném ročníku stanovené ve školním

vzdělávacím programu.

Pro získání podkladů pro hodnocení vyučující vybírá vhodné nástroje hodnocení z

nástrojů hodnocení uvedených v popisu vyučovacích předmětů školního vzdělávacího

programu.

 

Významnými prvky v hodnocení žáka učitelem (zejména pak u sumativního hodnocení,tj. u souhrnného hodnocení za delší časové období), je tzv. „přidaná hodnota“ (rozdíl mezí výstupní a vstupní úrovní žákových dovedností, znalostí, hodnot, postojů…) a

zohlednění schopností a možností žáka. Hodnocení posuzuje „osobní pokrok žáka“

vzhledem k jeho možnostem a schopnostem, a nikoliv jen to, do jaké míry se žák

přiblížil „normě“ stanovené stejně pro všechny žáky.

 

Při průběžném i sumativním hodnocení může vyučující v hodině využívat nejen

klasifikaci, ale i slovní hodnocení nebo kombinaci obou způsobů. To platí i pro

hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáka v projektech školy a na akcích

pořádaných školou. Zejména na těchto akcích lze sumativní hodnocení provést nebo

doplnit vhodnou písemnou (grafickou) formou (např. osvědčení o absolvování, diplom, atd.), které souhrnně zhodnotí průběh a výsledky vzdělávání žáka na této akci (projektu, apod.)          

Bodovací tabulka ke klasifikaci písemných prací

       100 – 91 % - známka 1

         90 – 71 % - známka 2

         70 – 45 % - známka 3

         44 – 20 % - známka 4  

         19 –   0 % - známka 5

 

9.2 Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich

charakteristika včetně předem stanovených kritérií

 

Při hodnocení prospěchu klasifikací na vysvědčení či výpise z vysvědčení (tj. v pololetí a na konci školního roku) se používá stupnice (dále též základní stupnice):

1 – výborný,

2 - chvalitebný,

3 – dobrý,

4 – dostatečný,

5 – nedostatečný.

 

Hlavní zásada klasifikace žáků

Klasifikace vyjadřuje úroveň žáka, kterou dosáhl vzhledem k očekávaným výstupům

daného předmětu (viz ŠVP) a vzhledem k jeho osobnostním a vzdělávacím předpokladům.

Klasifikace zahrnuje také ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které

ovlivňují jeho výkon.

Klasifikační stupnice aplikovaná v žákovské knížce

Při průběžném hodnocení prospěchu klasifikací (např. v žákovské knížce) a při

sumativním hodnocení prospěchu klasifikací za 1. a 3. čtvrtletí, či při jiném souhrnném

hodnocení vyjma hodnocení na vysvědčení v pololetí i na konci školního roku, může

vyučující vedle základní stupnice 1 – 5 využít i mezistupně: 1-, 1/2, 2+, 2-, 2/3, …, 4+,

4-, 4/5, 5+.

Zejména v nižších ročnících může ve výše uvedených případech hodnocení vyučující použít také klasifikaci stupněm 1*, což znamená obzvláště vynikající výsledky v rámci

kritérií odpovídajících hodnocení klasifikačním stupněm 1.

Vedle výše uvedeného hodnocení může vyučující použít při průběžném i sumativním hodnocení (vyjma hodnocení na vysvědčení či výpise z vysvědčení) slovní hodnocení, hodnocení dosaženým počtem bodů, přičemž se uvede z kolika možných bodů žák svého počtu bodů dosáhl. Výše uvedený způsob hodnocení žáků může být zaznamenán i do žákovské knížky a sešitu žáka. Zejména v nižších ročnících prvního stupně může vyučující použít k tomuto hodnocení různých piktogramů, razítek, smajlíků a podobně, přičemž musí být patrné, co tyto symboly znamenají. Takovéto hodnocení se použije většinou v sešitech žáků nebo ve slovníčcích žáků nižších ročníků, kde jsou zaznamenávány informace o průběhu vzdělávání žáka pro jeho rodiče.

 

Charakteristika stupňů prospěchu:

 

1 - Žák dosahuje konkretizovaných výstupů, očekávaných kompetencí, klíčových kompetencí a cílů základního vzdělávání (dále jen stanovených výstupů) rychle, v určeném (nebo kratším) čase, s výrazným podílem samostatné práce a jen s minimální pomocí učitele. Projevuje výrazný zájem o výuku a o pozitivní rozvíjení své osobnosti. Řádně se na výuku připravuje a vzorně plní zadané úkoly. Při výuce plně využívá svých schopností, možností a rezerv.

 

2 - Žák dosahuje stanovených výstupů v určeném čase, jen s malou pomocí učitele. Je schopen samostatně pracovat. Projevuje zřetelný zájem o výuku a o rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku a plnění zadaných úkolů vykazují drobné nedostatky. Při výuce se snaží plně využívat svých schopností, možností a rezerv.

 

3 - Žák dosahuje stanovených výstupů, ale v delším než určeném čase a s výraznou pomocí učitele. Samostatné práce je schopen jen částečně. Projevuje částečný zájem o výuku a rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku a plnění zadaných úkolů často vykazují výraznější nedostatky. Svých schopností, možností a rezerv využívá při výuce jen částečně a vykazuje jen malou snahu o zlepšení tohoto stavu.

 

4 - Žák dosahuje i přes výraznou pomoc učitele, a za mnohem delší než určený čas jen některých stanovených výstupů. Samostatné práce je téměř neschopen. Projevuje malý zájem o výuku a rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku trvale vykazuje výrazné nedostatky. Svých schopností, možností a rezerv využívá při výuce jen velmi málo, spíše ojediněle a nejeví téměř žádnou snahu tento stav zlepšit.

 

5 - Žák nedosahuje prakticky žádných stanovených výstupů, ani ve výrazně delším než určeném čase, a to i přes maximální pomoc a snahu učitele. Samostatné práce není schopen. O výuku a rozvíjení své osobnosti neprojevuje zájem. Na výuku se nepřipravuje. Své schopnosti, možnosti a rezervy při výuce nevyužívá; snahu zlepšit tento stav neprojevuje.

 

 

Kritéria klasifikace (a základní kritéria slovního hodnocení) prospěchu (dále jen

kritéria) ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty

a matematika.

 

Při klasifikaci výsledků v těchto vyučovacích předmětech vychází vyučující

z požadavku učebních osnov a standardu základního vzdělání. Při klasifikaci sleduje zejména:

- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic,

zákonitostí a vztahů,

- kvalitu a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické

činnosti

- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických

a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,

- kvalitu myšlení, především jeho logiku, samostatnost a tvořivost,

- aktivitu v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,

- přesnost, výstižnost a odbornou i jazykovou správnost ústního a písemného projevu,

- kvalitu výsledků činností,

- osvojení účinných metod samostatného studia.

 

Vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně

a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti.

Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických

a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických

a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné

mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi

podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

 

Kritéria klasifikace (a základní kritéria slovního hodnocení) prospěchu (dále jen

kritéria) ve vyučujících předmětech s převahou praktického zaměření

Převahu praktické činnosti mají pracovní činnosti, informatika.

 

Při klasifikaci v těchto předmětech vychází vyučující z požadavku učebních osnov a standardů základního vzdělání. Při klasifikaci sleduje zejména:

- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,

- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,

- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,

- aktivitu, samostatnost, tvořivost, iniciativu v praktických činnostech,

- kvalitu výsledků činností,

- organizaci vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,

- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,

- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,

- obsluhu a údržbu laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.

 

Vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 ( výborný)

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým

činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické

činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a

návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.

Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při

praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se

nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími

výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti.

V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje

občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.

 

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem.

Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci

učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým

činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické

činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky.

Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené,

neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže

zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a

nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie.

V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se

dopouští závažných nedostatků.

 

 Kritéria klasifikace (a základní kritéria slovního hodnocení) prospěchu (dále jen

kritéria) ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova.

 

Při klasifikaci ve výchovných předmětech se v souladu s požadavky ŠVP hodnotí:

- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,

- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,

- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,

- kvalita projevu,

- vztah žáka k činnostem a zájem o ně,

- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,

- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.

 

Vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 (výborný)

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní

předpoklady a velmi úspěšně, podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební, výtvarné a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus, tělesnou zdatnost.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a  tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus

a tělesnou zdatnost.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své

schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se

v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje

pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu.

Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus  a tělesnou zdatnost.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo

uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou

pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj

estetický vkus a tělesnou zdatnost.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je

povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti

nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus

a tělesnou zdatnost.

 

Práce v zájmových útvarech organizovaných školou je v pololetí a na konci školního roku ohodnocena diplomem (certifikátem).

 

 

Při klasifikaci chování žáka na vysvědčení se používá stupnice:

1 – velmi dobré

2 - uspokojivé

3 – neuspokojivé

 

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování:

 

1 - Žák přijímá a dodržuje pravidla stanovená školním řádem. Projevuje kladný vztah

k ostatním lidem a chová se k nim podle zásad slušného chování. Aktivně přispívá

k utváření příjemného pracovního prostředí. Žák vždy aktivně spolupracuje při

výchovném působení pedagogů na něj, snaží se svým chybám předcházet a daří se

mu je napravit. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle a pokud se takového

přestupku dopustí, je vždy přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby

napravit.

2 - Chování žáka je převážně v souladu s pravidly stanovenými ve školním řádu. Dopustí

se výjimečně a jednorázově závažného porušení školního řádu nebo se opakovaně

dopustí méně závažných přestupků proti školnímu řádu. V menším rozsahu se

dopustil záškoláctví. Žák se nechová k ostatním lidem vždy podle zásad slušného

chování, ve škole nepřispívá aktivně k utváření příjemného pracovního prostředí ani

k utváření dobrých mezilidských vztahů. Žák je však převážně přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

3 - Chování žáka je opakovaně v rozporu s pravidly chování stanovenými ve školním

řádu a v rozporu s pravidly slušného chování, opakovaně se dopustí závažného

porušení školního řádu. Žák záměrně narušuje pracovní prostředí a mezilidské

vztahy. Dopustí se takového závažného provinění, že je jím vážně ohrožena výchova

ostatních žáků nebo se dopustil záškoláctví. Žák se převážně nesnaží své chyby

napravit a není přístupný výchovnému působení.

 

Stupeň závažnosti porušení školního řádu či provinění proti zásadám slušného chování na

jehož základě je žákovi udělen druhý nebo třetí stupeň z chování může stanovit

v konkrétních případech ředitel školy či jím pověřený pedagogický pracovník, případně

s přihlédnutím ke stanovisku pedagogické rady.

Při klasifikaci výsledků vzdělávání žáka i při klasifikaci chování žáka na vysvědčení se kromě výše uvedených kritérií vždy zohledňují osobnostní a vzdělávací předpoklady, věk

žáka a důležité okolnosti, které ovlivnily žákův výkon (žáci s podpůrnými opatřeními).

 

Pochvala ředitele školy

Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu ředitele školy nebo jiné ocenění za

mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci. Udělení pochvaly ředitele školy a jiného ocenění se zapisuje na vysvědčení za pololetí v němž bylo uděleno.

 

Pochvala třídního učitele

Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních

vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu třídního učitele nebo jiné

ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.

 

Třídní sešit:

Podkladem pro udělení pochvaly, výchovného opatření nebo sníženého stupně z chování může být mimo jiné tzv. „třídní sešit“, který je pro každou třídu umístěn v deskách s třídní knihou a kde jsou zapisovány žákovy kladné zásluhy i případná porušení školního řádu či jiné přestupky.

Do tohoto sešitu provádí zápisy kterýkoliv pracovník školy, tedy např. i vyučující (či

nepedagogický pracovník), který v této třídě neučí, ale vykonává na chodbě dohled nebo byl

svědkem přestupku žáka. O každém „svém“ zápisu je žák vždy zapisujícím informován. Každý zápis musí být opatřen podpisem pracovníka, který zápis provedl. Za řádné vedení třídního sešitu, vyhodnocování záznamů a následné informování rodičů o těchto výsledcích vzdělávání, je zodpovědný třídní učitel. Kompletní vyhodnocení provádí minimálně 4 x do roka u příležitosti jednání čtvrtletních klasifikačních pedagogických rad nebo před třídními schůzkami.

 

Výchovná opatření .

Při porušení ustanovení školního řádu žákem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit některé z následujících výchovných opatření dle § 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb.:

 

a) napomenutí třídního učitele: uděluje TU

· nemusí projednávat s ŘŠ, ani mu to oznamovat

· TU zapisuje do matriky

· TU informuje prokazatelně žáka i jeho rodiče

KRITÉRIUM: porušení školního řádu nebo opakované méně závažné porušení školního řádu

 

b) důtka třídního učitele: uděluje TU

· TU neprodleně oznámí udělení ŘŠ (stačí ústně)

· TU zapisuje do matriky

· TU informuje prokazatelně žáka i jeho rodiče

KRITÉRIUM: závažnější nebo opakované porušení školního řádu

 

c) důtka ředitele školy: uděluje ŘŠ

· ŘŠ předem projedná v pedagogické radě

· TU zapisuje do matriky

· TU informuje prokazatelně žáka i jeho rodiče

KRITÉRIUM: závažné nebo časté opakované porušení školního řádu

 

 

Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku

ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.

Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění

nebo uložení výchovného opatření a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho

zákonnému zástupci.

Udělení pochvaly třídního učitele pochvaly ředitele školy, případně jiného ocenění

a uložení výchovného opatření se zaznamená do matriky školy, na vysvědčení se

zaznamenávají jen pochvala ředitele školy a jiná ocenění

 

Závažné porušení školního řádu.

U závažných porušení pravidel a povinností stanovených tímto školním řádem lze žákovi

v souladu s výše stanovenými pravidly pro hodnocení (klasifikaci) chování žáka udělit důtku

ředitele školy a v rámci hodnocení chování za příslušné pololetí snížit známku z chování na

vysvědčení až o dva stupně a to podle míry závažnosti porušení školního řádu; o míře závažnosti rozhoduje vždy ředitel školy případně s přihlédnutím ke stanovisku pedagogické rady. O ředitelské důtce či snížení známky z chování rozhoduje ředitel školy po projednání chování žáka v pedagogické radě.

 

Za závažné porušení školního řádu se považuje např.:

a) hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy, spolužákům či jiné osobě

b) opakované nerespektování pokynů vyučujících

c) pokud se žák dopustí jakékoliv krádeže ve škole i na mimoškolních akcích

d) pokud žák pokřikuje z oken školy, zejména na osoby procházející kolem

e) pokud se žák dopustí ve škole či na mimoškolních akcích podvodu, zejména v žákovské knížce či v psaných omluvenkách a jiných dokumentech

f) pokud se žák dopustí vandalismu

g) užívání, donášení, držení, distribuce a propagace návykových látek, včetně alkoholických nápojů a kouření

h) přinášení, držení, distribuce a propagace věcí, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrozit mravní výchovu

i) šíření hanlivých a urážlivých výroků o spolužácích a zaměstnancích školy např. prostřednictvím internetu

j) pořízení a následné zveřejnění jakékoliv audio, video či kombinované nahrávky z prostor školy či školní akce (i když osoba, která je na nahrávce zachycena, s nahráváním údajně souhlasila)

k) záškoláctví

 

Totéž výchovné opatření lze udělit v příslušném čtvrtletí i vícenásobně.

 

Dublování výchovného opatření a snížené známky z chování

Výchovná opatření se vždy udělují jako motivace ke zlepšení chování žáka, jako přirozený

důsledek jeho jednorázového či opakovaného porušení školního řádu. Nejde nikdy o trest. Cílem udělení výchovného opatření je vždy uvědomění žáka, informování rodičů a především změnu, tj. odstranění nežádoucího projevu chování.

Snížená známka z chování na vysvědčení je výsledkem sumativního hodnocení chování žáka za příslušné období. Je tedy např. možné, aby po závažném porušení školního řádu bylo žákovi uděleno jak výchovné opatření, tak při nejbližším hodnocení chování v příslušném pololetí také snížená známka z chování (a to za totéž porušení).

 

            Pro udělení „silnějšího“ opatření není podmínkou předchozí udělení opatření„ slabšího“. Např. pro udělení důtky ředitele školy není potřeba předchozí udělení důtky třídního učitele.

 

 

 

9.3 Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace

 

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

a) prospěl(a) s vyznamenáním

b) prospěl(a)

c) neprospěl(a)

d) nehodnocen(a)

 

Žák je hodnocen stupněm

a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených

školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu

horším než 2 – chvalitebný (nebo odpovídajícím slovním hodnocením), průměr

stupňů prospěchu (nebo odpovídající slovní hodnocení) ze všech povinných

vyučovacích předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než

1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré (nebo odpovídajícím slovním hodnocením),

 

b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,

 

c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 –

nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

 

d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů

stanovených ŠVP na konci prvního pololetí.

 

 

V případě slovního hodnocení žáka nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace

žáka na vysvědčení či výpise z vysvědčení se pro stanovení celkového hodnocení žáka

slovní hodnocení převede do klasifikace prostřednictvím níže uvedených zásad pro vzájemný převod klasifikace a slovního hodnocení.

 

9.4 Zásady pro používání slovního hodnocení

V případě použití slovního hodnocení jsou výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých

povinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu ke stanoveným výstupům podle výše uvedených kritérií,

k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka.

Výše uvedená kritéria se převedou dle zásad uvedených v následujícím ustanovení do

slovního hodnocení. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka

v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech,

které ovlivňují jeho výkon a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění

hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

 

 

 

 

 

Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení

 

 

Klasifikace

Slovní hodnocení žáka – příklady vhodných formulací

 

Ovládnutí učiva a očekávaných výstupů ŠVP

 

 

1 – výborný

ovládá bezpečně

2 – chvalitebný

ovládá

3 – dobrý

v podstatě ovládá

4 – dostatečný

ovládá se značnými mezerami

5 - nedostatečný

neovládá

Myšlení

 

1 – výborný

pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný

2 – chvalitebný

uvažuje celkem samostatně

3 – dobrý

menší samostatnost v myšlení

4 – dostatečný

nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou

5 - nedostatečný

odpovídá nesprávně i na návodné otázky

Vyjadřování

 

1 – výborný

výstižné a poměrně přesné

2 – chvalitebný

celkem výstižné

3 – dobrý

myšlenky vyjadřuje ne dost přesně

4 – dostatečný

myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi

5 - nedostatečný

nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky odpovídá nesprávně

Celková aplikace vědomostí a dovedností

 

1 – výborný

užívá vědomostí a dovedností spolehlivě a uvědoměle, pracuje samostatně, přesně a s jistotou

2 – chvalitebný

dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb

3 – dobrý

řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby

4 – dostatečný

dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává

5 - nedostatečný

praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

Aktivita, zájem o učení

 

1 – výborný

aktivní, učí se svědomitě a se zájmem

2 – chvalitebný

učí se svědomitě

3 – dobrý

k učení a práci nepotřebuje větších podnětů

4 – dostatečný

malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty

5 - nedostatečný

pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

Chování

 

1 – velmi dobré

Žák přijímá a dodržuje pravidla stanovená školním řádem.

Projevuje kladný vztah k ostatním lidem a chová se k nim podle zásad slušného chování. Aktivně přispívá k utváření příjemného pracovního prostředí. Žák vždy aktivně spolupracuje při výchovném působení pedagogů na něj, snaží se svým chybám předcházet a daří se mu je napravit. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle a pokud se takového přestupku dopustí, je vždy přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

 

2 - uspokojivé

Chování žáka je převážně v souladu s pravidly stanovenými ve školním řádu. Dopustí se výjimečně a jednorázově závažného porušení školního řádu nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků proti školnímu řádu. Žák se nechová k ostatním lidem vždy podle zásad slušného chování, ve škole nepřispívá aktivně k utváření příjemného pracovního prostředí ani k utváření dobrých mezilidských vztahů. Žák je však převážně přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

3 - neuspokojivé

Chování žáka je opakovaně v rozporu s pravidly chování

stanovenými ve školním řádu a v rozporu s pravidly slušného chování, opakovaně se dopustí závažného porušení školního řádu. Žák záměrně narušuje pracovní prostředí a mezilidské vztahy. Dopustí se takového závažného provinění, že je jím vážně ohrožena výchova ostatních žáků. Žák se převážně nesnaží své chyby napravit a není přístupný výchovnému působení.

 

Při vzájemném převádění slovního hodnocení výsledků vzdělávání žáka na klasifikaci

se vychází z výše uvedených či obdobných formulací slovního hodnocení.

 

 

9.5 Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení.

 

Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační

složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat

různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb

apod.

 

Při klasifikaci žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná třídní učitel s ostatními vyučujícími a o použití slovního hodnocení rozhodne ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka.

Vyučující respektuje doporučené způsoby práce a hodnocení žáka popsané ve zprávě

o psychologickém vyšetření. Volí takové způsoby prověřování znalostí žáka, ve kterých

se co nejméně projevuje zdravotní postižení (např. doplňování jevů místo diktátů, ústní

zkoušení místo písemných prací či naopak, zkrácený rozsah písemných prací,…).

Podle druhu postižení využívá podpůrná opatření (např. speciální metody, postupy,

formy a prostředky vzdělávání a hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební

pomůcky, speciální učebnice a didaktické materiály).

            Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.    

 

Hodnocení nadaných žáků

Ředitelka školy může mimořádně nadaného žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitelka školy.

 

Individuálně vzdělávaný žák

Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva.  Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí. Ředitelka školy zruší povolení individuálního vzdělávání, pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl, nebo nelze-li žáka hodnotit na konci pololetí ani v náhradním termínu.

 

 

 9.6 Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

 

Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí

žáků.

Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem

přiměřeným věku žáků.

Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky

baví, žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést

jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek

učení.

Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit podle předem daných kritérií ve vztahu

k úkolům nebo tematickému celku:

- co se mu daří

- co mu ještě nejde, jaké má rezervy

- jak bude pokračovat dál.

 

Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky; aby si plánoval cíle, kterých chce dosáhnout a tyto své plány následně hodnotil – to vše ve stanoveném

období.

Sebehodnocení žáků nenahrazuje klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale pouze doplňuje a rozšiřuje evaluační procesy a více aktivizuje žáka.

 

 

9.7 Způsob a získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci

 

Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka

získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:

- soustavným diagnostickým pozorováním žáka,

- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,

- různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy,

- kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami,

- analýzou výsledků činnosti žáka,

- konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky školských poradenských zařízení a zdravotnických služeb, zejména u žáka s trvalejšími psychickými a zdravotními potížemi a poruchami,

- rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka,

 

Žák musí být z každého předmětu průběžně hodnocen. Učitel oznamuje žákovi

výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů,

výkonů, výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení

zpravidla okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických

činností oznámí žákovi zpravidla do 14 dnů.

 

Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý

školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.

 

Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka.

 

 

 

 

 

9.8 Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách - komisionální přezkoušení

 

Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. Jmenování komise a její činnost se řídí ustanovením § 22 vyhlášky č. 48/2005 Sb.

 

Žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.

 

Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu

stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou

zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální a platí pro ně ustanovení odst. 2 – 6 § 22

vyhlášky č. 48/2005 Sb., stejně jako pro komisionální přezkoušení.

 

Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví,

neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín

opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák

zařazen do nejbližšího vyššího ročníku.

 

V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky

a komisionálního přezkoušení podle § 52 odst. 4.

 

9.9 Další ustanovení z § 15 vyhlášky o základním vzdělávání

 

Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle  odstavce 2 a 4, která  ovlivňuje  výkon žáka.    Při hodnocení těchto žáků

ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného Rámcovým vzdělávacím programem  pro  základní  vzdělávání se  na konci tří po sobě jdoucích pololetí

po zahájení školní docházky v České republice vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost podle odstavce 2 a 4, která ovlivňuje výkon žáka.

 

 

Školní řád základní školy byl projednán na pedagogické radě dne 30. 8. 2016

 

 

Tento školní řád platí od 1. 9. 2016

 

Ruším platnost dosavadního školního řádu ze dne 28. 8. 2013

 

 

 

 

                                                                                

                                                                                          Mgr. Věra Švelchová

                                                                                                   ředitelka školy

V Lišanech dne 31. 8. 2016